Сайт памяти Игоря Григорьева | Стихи Игоря Григорьева в переводе на белорусский Дмитрия Петровича (29 апреля 1971 г. -- 24 ноября 2020 г.)

Стихи Игоря Григорьева в переводе на белорусский Дмитрия Петровича (29 апреля 1971 г. -- 24 ноября 2020 г.)

Анатолию Поперечному

В селе петушья куролесица,

Морозный дым над ним повис.

Надкушенный покромок месяца

Скупые крошки сеет вниз.

Как вздох – калитки оробелые,

Как трепет птахи в кулаке.

Берёзам снятся ночи белые

Да пенье вёсел на реке.

Берёзам долго, горько страждуя,

До лета время коротать…

А Русь везде, у пня у каждого,--

И злая мачеха, и мать.

 

* * *

Анатолю Папярэчнаму

У вёсцы -- пеўняў шматгалосіца,

Над ёй марозны дым павіс.

У небе месяц не маркоціцца –

Ён крошкі-зоры сее ўніз.

Ўздыхаюць веснічкі нясмелыя,

Нібыта птушка у бядзе.

Бярозам сняцца ночы белыя

Ды спевы вёслаў на вадзе.

Бяроз, пакутліва-астрожная,

Да лета долечка адна.

А Русь – каля пянёчка кожнага,

І маці, й мачаха яна.

 

ОПРАВДАНЬЕ

Я прочь ушёл, я в ночь ушёл,

Но верю свято:

Не угасает красный дол

Окрай заката.

И не дано мне, не дано

В тебя не верить,

Пускай недавно иль давно

Закрылись двери.

Что было, быть тому до дна –

Ничто не сплыло.

И я один, и ты одна,

Моё светило.

Ты – вещий звук в моей судьбе

С немым укором.

Я не могу прийти к тебе

Прощённым вором.

 

АПРАЎДАННЕ

Я прэч пайшоў, я ў ноч пайшоў,

Ды веру свята:

Чырвоны не згасае дол

Зары крылатай.

Я п’ю салодкае віно

Любві і веры,

Хоць зачыніліся даўно

У казку дзверы.

А што было, таму да дна

Быць, аж да скону.

І я адзін, і ты адна –

Нібы ікона.

І ты – адна з прарочых рун,

Святых мелодый.

Ўсё ж не магу сказаць «даруй»,

Бо я – не злодзей.

 

 

АИСТ

Поднимаюсь, картечь пересиля,

Сбитый аист, сведённый с ума.

У меня за спиною – Россия,

У меня перед грудью – сума.

Я лечу, замирая и падая,

Переломанных крыл не щадя.

Мне не вспыхнет рука зябковатая

За слепою стеною дождя.

Крыльям бить, перья об ветер комкая,

Десять тысяч – сквозь мачеху – вёрст.

Мне пока не до клёкота громкого,

Не до выспевших в полночи звёзд.

Мне октябрь, крепколап и бездумен,

Оголтело хохочет в глаза.

И на вербе, у замерших гумен,

С хрустом хворост жуёт с колеса.

Что ж, хватай побуревшее крошево,

Загораживай горестный путь,

Налетай, гогочи, разворошивай –

Веселись. Да про март не забудь!

 

БУСЕЛ

Уздымаюся (Божа, дай сілы!),

Хоць карцечы зарад у баку.

У мяне за спіною – Расія.

Торба – перад грудзьмі. І пякуць

Боль і крыўда. Лячу я і падаю –

Крыл нібыта няма нада мной.

Мне не ўспыхне рука зябкаватая

За дажджу невідушчай сцяной.

Вецер дзьме. Дзікі ён, непрыручаны.

Шлях мой – чорнае ночы прастор.

Мне пакуль не да клёкату гучнага,

Не да выспелых пацерак-зор.

Моцналапы кастрычнік бяздумны,

Ён у вочы рагоча мае,

На вярбе, каля сцішаных гумнаў,

З кола з хрустам галінкі жуе.

Ну, хапай ты мяне, аслабелага,

Загароджвай шлях прывідны мой,

Пра вясну помні хуткую смелую

Гэтай сумна-варожай зімой.

 

ВЕЧЕР

В полумраке синелапом

Гаснет день у рыжых прясел.

Тихий вечер красным крапом

Серы облаки окрасил.

Завлекательней гармоник,

В дымной дрёме чернотала

Голос пробует шелонник –

Сизогубый запевала.

Голубеюща прохлада –

Словно сбывшаяся небыль…

Ничего душе не надо,

Кроме родины и неба!

 

 

ВЕЧАР

У паўзмроку сінялапым

Гасне дзень ля праслаў рыжых.

І фарбуе вечар крапам

Воблакі – у колер вішні.

Заліваецца гармонік.

У дрымоце дымнай дуба

Голас падае шалоннік –

Запявала шызагубы.

Незямны блакіт – ад Бога!

Пэўна, болей і не трэба

Майму сэрцу анічога,

Акрамя радзімы й неба!

 

 

 

* * *

Льют лиловые потёмки

Луговой настой.

От заката – полкаёмки

В тишине густой.

Буйнотравье будто вьюга,

Спящая в ночи.

Не докличутся друг друга

В пожне дергачи.

Не шелохнется спросонка

Спеющая рожь…

Что, родимая сторонка,

Что ты стережёшь?

 

 

* * *

Лье ліловае змярканне

Лугавы настой.

Бачу я зары паланне

Ў цішыні густой.

Як завея, буйнатраўе

Дрэмле уначы.

І крычаць ажно да рання

Ў ржэўніку драчы.

Жыта ціхае спрасонку –

Нат не зварухнеш.

Раскажы, мая старонка,

Што ты сцеражэш?

 

НА СИНИЧЬЕЙ ГОРЕ

Стихи стихают. Погасают дали.

С Россией распрощались журавли –

Откаялись, отпели, отрыдали,

И небу нету дела до земли.

Заваривает снежное причастье

Монах-ноябрь костлявою рукой.

Печаль и пепел. Хладное бесстрастье.

Бескровный день. Кладбищенский покой.

И не избечь зальделым клёнам дрожи,

И не избыть распятие кресту.

И сумерки на вашу жизнь похожи,

И долог путь к запретному Христу.

Но это только миг, лишь промельк смутный,

Встревоженной души невольный вздох:

В глубинах нашей веры бесприютной

Неугасимы ни Поэт, ни Бог.

Цветут Святые Горы вкруг Синичьей,

Как жёлтые венки вокруг венца.

И всех, сюда взошедших, без различий

Сам ветер причащает из корца.

 

НА СІНІЧАЙ ГАРЫ

Сціхаюць вершы. І згасаюць далі.

З Расіяй расстаюцца жураўлі –

Адкаяліся ўжо і адрыдалі,

Нябёсы так далёка ад зямлі.

Гатуе лістапад-манах нянаснасць,

Нібы прычасць, кашчаваю рукой.

Журба і попел. Холаднасць-бясстраснасць.

Дзень беспрытульны. Вечнасць і спакой.

Заледзянелыя, стаяць самотна клёны.

Крыж не пазбавіцца распяцця. Дзе працяг?

На вашае жыццё той змрок падобны –

Да забароннага Хрыста – далёкі шлях.

Ды гэта толькі міг, як госць нязваны,

Міжвольны ўздых збалелае душы.

У глыбіні той веры беспрыстаннай

Паэт і Бог заўсёды будуць жыць.

Святыя Горы ля Сінічай – акружэнне,

Як жоўтыя вянкі вакол вянца.

І тых, хто узышоў, без выключэння,--

Вятрыска прычашчае ўсіх з карца.

 

 

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Не надо горьких глаз, не надо тихой грусти:

Пройдут года, и, ждать устав, беда

Меня разлюбит и к тебе отпустит.

И я вернусь.

Но ты скажи, куда?

Не надо бодрых слов – и в них тоска всё та же:

Растерянность, испуг, незримый плач.

Люби меня, чтоб сердцем был на страже.

И я вернусь.

Но ты мне срок назначь.

Не надо укорять, и ни к чему кориться –

Метельный путь мой без того не гладь.

Храни себя, не верь, что ты вдовица.

И я вернусь.

Но как тебя узнать?

Вернусь! Лишь свой обет, любимая, исполни,

Когда уйду туда, где Вечный бой.

А этой ночью, расставаньем полной,

Дай волю сердцу.

Я ещё с тобой.

 

ПЕРАД ДАРОГАЙ

Не трэба горкіх воч. Навошта суму вусціш?

Стамлёная бяда калісьці праз гады

Мяне разлюбіць, да цябе адпусціць.

Вярнуся я.

Але скажы: куды?

Не трэба лішніх слоў. У іх – душы нянасце:

Разгубленасць, спалох, нябачны плач.

Кахай мяне, каб сэрцам быў на варце.

Вярнуся я.

Але ты час прызнач.

І не дай Бог, табе перад бядой скарыцца.

Мой шлях завейны без цябе не гладзь.

Не вер, што ты – жанчына-удавіца.

Вярнуся я.

Ды як цябе пазнаць?

Вярнуся я! Ды здзейсні абяцанне,

Калі пайду туды, дзе Вечны бой.

А гэтай ноччу (хутка ж развітанне)

Дай волю сэрцу.

Я яшчэ з табой.

 

ПЫЛАЮЩИЙ СКИТ

Александру Гусеву

Не прибыльна песня об этом,

Вся – пламя, октябрьская тишь:

Коль выпало статься поэтом –

От первой же искры сгоришь.

Что правда, то правда: сгораю –

Вся глушь как пылающий скит.

Поэтому я выбираю

Погоду, когда моросит.

«В такое бездождье беречься?

А грянет ненастье – запеть?

Да это ж от злата отречься!..» –

А мне бы – дотла не сгореть.

 

СКІТ У АГНІ

Аляксандру Гусеву

Журботная песня пра гэта –

Забудзь пра прыбытак-барыш.

Калі, дружа, стаў ты паэтам –

Ад першае іскры згарыш.

Што праўда, то праўда: згараю –

Як скіт у агні уся глуш.

Таму я заўжды выбіраю

Надвор’е, калі многа луж.

«Навошта цяпер берагчыся?

Калі ж дождж пачнецца – запець?

Нібы ад даброт адрачыся!..»

А мне б дык датла не згарэць.

 

 

СЫНУ

Ненастье обескровило зарю:

Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.

Погоду не закажешь ноябрю –

Бери, какая есть, о вьюгах помня.

Бери и не вздыхай. И с тем иди.

Иди, да знай: далёко до ночлега,

И, может, только день всего до снега.

И вздоха – груз увесистый в пути.

Пустые страсти ветром отряхай,

Себя и вёрсты мерь пройденной мерой.

Тревожься, негодуй, но не вздыхай.

Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.

Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,

Хмельные вопли, холода шальные, –

Они ведь до поры: они больные.

Ведь вьюги что? – весенняя вода.

 

СЫНУ

Нянасце абяскровіла зару:

Паўцемра тут і ноччу, і апоўдні.

Надвор’е – не тавар. Скажы: «Бяру!»

Але заўсёды пра завеі помні.

Бяры і не ўздыхай. Скажы: «Змагу!»

Ідзі, ды ведай: доўга да начлегу,

І, можа, толькі дзень да першаснегу.

І ўздыху – важкі груз твой на шляху.

Пустыя страсці ветрам абтрасай –

Ты вымярай свой шлях надзейнай мерай.

Трывожся, хоць крычы, ды не ўздыхай.

І ў тое, што зноў дойдзеш, ты уверуй.

Няхай завеі – снежная бяда,

Плач-лямант хмельны, сівер, халадэча,

Ды неўзабаве – і з вясной сустрэча.

Завеі што? – вясенняя вада.

 

 

* * *

Чем, берёзки, вы лето обидели?

Перемены в беспечном лесу!

Стало вкрадчиво в буйной обители,

Поднебесные выси – внизу.

Зашаманит крут-сиверко к вечеру:

«Красно лето сгорело вчера.

Осень рядом. Сочувствовать нечему.

Вспышка кветени – лишь мишура…»

Пресным холодом густо пропитанный

Лес, как праздник отгулянный, пуст.

Над болотиной кустик ракитовый

Ронит лист, будто жалобу с уст.

Небо тучи сушить понавесило:

То их выжмет, заплакав, то вдруг

Рассмеётся по-летнему весело,

Кинув пригоршню солнышка в луг.

И земля, на Покров овдовелая,

Вновь затеплится от желтизны.

И смешается радость несмелая

С гулкой грустью озябшей желны.

Вроде, большего нет и не надобно:

Весь ты счастьем дышать занемог.

Но в распахнутом горле негаданно

Ворохнётся солёный комок.

Зажалеешь, сольёшься с окраиной,

А чего тебе жалко, Бог весть.

И у ног огонёк неприкаянный –

Колоколец – не может отцвесть.

 

 

* * *

Чым, бярозкі, вы лета пакрыўдзілі?

Перамены у лесе цяпер!

Там сягоння паднебныя высі,

Дзе буяў прыбярэжны аер.

Зашаманіць вятрыска к вечару:

«Лета ўчора пайшло са двара.

Восень хутка. Ўсё быццам знявечана.

Ўспышка квецені – бляск-мішура…»

Прэсным холадам густа насычаны

Лес пусты, як святочны фінал.

Быццам скаргі, лісты ўсе падлічаны –

Сыпле імі вярба у прагал.

Неба хмары сушыцца развесіла:

Адціскае іх мокры ланцуг,

Засмяецца па-летняму весела,

Кіне прыгаршчу сонца на луг.

І зямля, на Пакроў аўдавелая,

Зноў зацепліцца ад жаўцізны!

І змяшаецца радасць нясмелая

З гулкім сумам азяблай жаўны.

Мо табе і не хочацца большага:

Дыхаць шчасцем – ці гэта знарок?

Ды у горле тваім насцярожана

Зварухнецца салёны клубок.

Засумуеш, зліешся з ускраінай.

І чаго ты шкадуеш, дзівак?

Ды званочак ля ног непрыкаяны,

Адцвісці ён не можа ніяк.Сборники:

«Человек я верующий, русский, деревенский, счастливый, на всё, что не против Совести, готовый! Чего ещё?»
Игорь Григорьев